Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gm. Zabór - III przetarg

Gmina Zabór ogłasza przetarg

 • Adres: 66-003 Zabór, ul. Lipowa 15
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3218308 , fax. 068 3218301
 • Data zamieszczenia: 2013-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zabór
  ul. Lipowa 15 15
  66-003 Zabór, woj. lubuskie
  tel. 068 3218308, fax. 068 3218301
  REGON: 00054484600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazabor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gm. Zabór - III przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pt. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gm. Zabór w zakresie: a) wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane lub w pojemniki i worki z tworzyw sztucznych, do selektywnej zbiórki odpadów, b) odbioru od właścicieli nieruchomości zebranych odpadów, c) odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, d) odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów odbieranych na indywidualne zlecenie, e) zagospodarowania odebranych odpadów w instalacji położonej w Regionie wschodnim ustalonym w Uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, f) sprawozdawczości, 2) Wykonawca zobowiązany jest do odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 901510002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 18 tys. PLN, słownie: osiemnaście tysięcy złotych, w jednej z form zastrzeżonych w ustawie PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach