Przetargi.pl
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7631130 w. 235 , fax. 095 7633294
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 095 7631130 w. 235, fax. 095 7633294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy. Przedmiot Zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy Baszcie Więziennej oraz Nowej Bramie w ciągu XIII wiecznych Murów Obronnych w Strzelcach Krajeńskich. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane obejmują: przemurowanie partii muru, wzmocnienie ceglanego sklepienia bramy, wzmocnienie ceglanych ścian bramy, wykończenie cegłą elementów architektonicznych baszty, wykonanie brakującej i renowację istniejącej stolarki drzwiowej, przemurowanie pęknięć, rekonstrukcję wiatrowskazu, wymianę parapetu balustrady i posadzki platformy baszty, usunięcie zapraw cementowych oraz luźnych elementów i roślin, wyminę cegieł i przemurowania, uzupełnienie ubytków, oczyszczenie i dezynfekcje, spoinowanie i hydrofobizację powierzchni ścian i murów, oczyszczenie metalowych okuć. Obiekty są wpisane do rejestru zabytków. Prace prowadzone będą pod nadzorem inwestorskim, autorskim i konserwatorskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji budowlanej składającej się z: inwentaryzacji budowlano-konserwatorskiej, projektu architektoniczno-budowlanego, zawierającego: projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcyjny, program prac konserwatorskich i restauratorskich postanowienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.-G.5142.3.2011 z dn. 23.01.2012r. i ZN.-G.5142.4.2011 z dn. 23.01.2012r. pomocniczo przedmiar robót. Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 49 8362 0005 0399 1819 2000 0020 w Banku: Lubusko - Wielkopolski Bank Spółdzielczy Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzelce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach