Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. projektu Indywidualizacja drogą ku rozwojowi

Gmina Szlichtyngowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-407 Szlichtyngowa, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5492341, 065 5492357 , fax. 065 5492341
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szlichtyngowa
  Rynek 1 1
  67-407 Szlichtyngowa, woj. lubuskie
  tel. 065 5492341, 065 5492357, fax. 065 5492341
  REGON: 00053003400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szlichtyngowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. projektu Indywidualizacja drogą ku rozwojowi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa następujących pomocy dydaktycznych: Abecadło-150 liter 5 szt. Gotujemy zupę 4 szt. Logigram diagramy 1 szt. Logigram szablony 1 szt. Logigram karty matematyczne 1 szt. Logigram figury zadaniowe 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.szlichtyngowa.pl, szlichtyngowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach