Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań związanych z projektem Ciepło z biomasy rodzimej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3528300 , fax. 068 3528303
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51 51
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3528300, fax. 068 3528303
  REGON: 97075188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań związanych z projektem Ciepło z biomasy rodzimej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań związanych z projektem Ciepło z biomasy rodzimej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R, składających się z następujących części. Część 1- Badania nad przygotowaniem biopopiołu w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych - pakiet 1. Część 2- Badania nad przygotowaniem biopopiołu w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych - pakiet 2. Część 3- Badania nad przygotowaniem biopopiołu w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych - pakiet 3. Część 4- Badania nad przygotowaniem biopopiołu w celu osiągnięcia optymalnej długoterminowej dostępności składników odżywczych - pakiet 4. Część 5- Analizy fizyczno-chemiczne popiołu, podłoża i roślin wraz z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wykorzystania składników pokarmowych zawartych w popiele jako nawozie - pakiet 1. Część 6- Analizy fizyczno-chemiczne popiołu, podłoża i roślin wraz z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wykorzystania składników pokarmowych zawartych w popiele jako nawozie - pakiet 2. Część 7- Badania nad wykorzystaniem dostępności składników znajdujących się w popiele. 2. Do wykonania wszystkich badań i przeprowadzenia analiz przy realizacji projektu, wyliczono odpowiednią liczbę godzin dla każdej z części. Część 1 pakiet 1 - 355 godzin, Część 2 pakiet 2 - 194 godziny, Część 3 pakiet 3 - 343 godziny, Część 4 pakiet 4 - 209 godzin, Część 5 pakiet 1 - 268 godzin, Część 6 pakiet 2 - 384 godziny, Część 7 - 520 godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich siedmiu części przedstawiono w rozdziale 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach