Przetargi.pl
Dostawy manulanych testów diagnostycznych do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do rozdziałów elektroforetycznych białek surowicy krwi i oznaczeń hemoglobiny glikolowanej metodą elektroforezy kapilarnej wraz z dzierżawą analizatora

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3296200 , fax. 068 3255808
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Zyty 26 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3296200, fax. 068 3255808
  REGON: 97077323100012
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy manulanych testów diagnostycznych do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do rozdziałów elektroforetycznych białek surowicy krwi i oznaczeń hemoglobiny glikolowanej metodą elektroforezy kapilarnej wraz z dzierżawą analizatora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 35 400,00 PLN (zamówienie podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy manulanych testów diagnostycznych do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do rozdziałów elektroforetycznych białek surowicy krwi i oznaczeń hemoglobiny glikolowanej metodą elektroforezy kapilarnej wraz z dzierżawą analizatora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital.zgo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach