Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania inżynierskiego ANSYS Mechanical CFD dla potrzeb realizacji zadania: „Opracowanie programu i realizacja kształcenia na studiach II stopnia w języku angielskim na kierunku Mechanical Engineering (Mechanika i Budowa Maszyn)” w ramach projektu „NERW PW Nauka - Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17, zadanie nr 26) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych ogłasza przetarg

 • Adres: 02524 Warszawa, ul. Narbutta 84
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 849-03-08 , fax. 228 490 306
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  ul. Narbutta 84
  02524 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 849-03-08, fax. 228 490 306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania inżynierskiego ANSYS Mechanical CFD dla potrzeb realizacji zadania: „Opracowanie programu i realizacja kształcenia na studiach II stopnia w języku angielskim na kierunku Mechanical Engineering (Mechanika i Budowa Maszyn)” w ramach projektu „NERW PW Nauka - Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17, zadanie nr 26) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania inżynierskiego ANSYS Mechanical CFD dla potrzeb realizacji zadania: „Opracowanie programu i realizacja kształcenia na studiach II stopnia w języku angielskim na kierunku Mechanical Engineering (Mechanika i Budowa Maszyn)” w ramach projektu „NERW PW Nauka - Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17, zadanie nr 26) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48460000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach