Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania firmy ANSYS

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 749 100 , fax. 228 749 115
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Pawińskiego
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 749 100, fax. 228 749 115
  REGON: 12580000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania firmy ANSYS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania firmy ANSYS w ramach ogólnokrajowej licencji dla polskich instytucji akademickich realizowanej za pośrednictwem ICM. Oprogramowanie udostępniane w ramach niniejszego postepowania obejmuje nierozdzielne pakiety złożone z następujących programów: ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 licencja); ANSYS Academic Research Chemical Kinetics (1 licencja); ANSYS Academic Research EM (1 licencja); ANSYS Academic Research HF (1 licencja); ANSYS Academic Research PowerArtist (1 licencja); ANSYS Academic Research RedHawk (1 licencja); ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (10 licencji); ANSYS Academic Teaching Chemical Kinetics (10 licencji); ANSYS Academic Teaching EM (10 licencji); ANSYS Academic Teaching HF (10 licencji); ANSYS Academic Research HPC (5 licencji); ANSYS Academic Research Electronics HPC (5 licencji); ANSYS AIM Pro (1 licencja) oraz udostępniane niezależne od pakietów, licencje równoległe ANSYS Academic Research HPC Workgroup w następujących zestawach: ANSYS Academic Research HPC Workgroup 128 (128 licencji); ANSYS Academic Research HPC Workgroup 256 oraz licencje serwisowe ANSYS Academic Research CFD TECS (w pakietach zawierających 5 licencji) wraz ze wszystkimi rozszerzeniami i udoskonaleniami tego oprogramowania dokonanymi przez firmę ANSYS w trakcie obowiązywania licencji zgodnie z warunkami udzielania licencji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48460000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach