Przetargi.pl
Dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023

GMINA DZIAŁOSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413526010 , fax. 413526900
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIAŁOSZYCE
  ul. Skalbmierska 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413526010, fax. 413526900
  REGON: 291009768
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w gminie Działoszyce w sezonie 2022/2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertąwymagane oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminienie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wskazane w SWZ dokumenty w zakresie:1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu2) niepodlegania wykluczeniu, jeżeli są wymagane.2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzoremstanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertęwspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego ztych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzonekwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonepodpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, oile wynika to z odrębnych przepisów:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wzakresie:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tymzakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tymzakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Sytuacja ekonomiczna i finansowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniuZamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tymzakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.6. Poleganie na zasobach innych podmiotów:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuw stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jegoczęści, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowejlub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteruprawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniającychzasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności sąwymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniającychzasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu alboodpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddaniamu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lubinny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizujączamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza,że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantujerzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobówpodmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach któregoWykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniudotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujeusługi, których wskazane zdolności dotyczą.5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniającezasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału wpostępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względemWykonawcy.6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotówudostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wRozdziale V ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianiewarunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się najego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale V SWZ.7. Przedmiotowe środki dowodowe.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środkówdowodowych: certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzone przez tę jednostkę lub inne dokumenty, np. orzeczenia laboratoryjne jako środki dowodowe potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach