Przetargi.pl
„Dostawa opału do szkół na terenie Gminy Kije”

Zespół Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-404 Kije, Szkolna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 35-68-012, , fax. 0-41 35-68-012 wew. 13
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych
  Szkolna 21
  28-404 Kije, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 35-68-012, , fax. 0-41 35-68-012 wew. 13
  REGON: 29283100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp.gimkije.ayz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa opału do szkół na terenie Gminy Kije”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 340 ton węgla kamiennego energetycznego typu 31,2 o wartości kalorycznej powyżej 26 MJ/kg Groszek – EKO o następujących parametrach: - granulacja 15-25 mm, - zawartość popiołu 4-8%, - zawartość siarki 0,4%, - niska spiekalność R1 – poniżej 10 %, - zawartość miału do 8%,- wilgotność – poniżej 10 % wraz z transportem do placówek zamawiającego, a mianowicie: Szkoła Podstawowa w Kijach, ul. Szkolna 21, 28-404 Kije - 240 ton, Szkoła Filialna w Gartatowicach, Gartatowice 12, 28-404 Kije – 60 ton, Szkoła Filialna we Włoszczowicach, Włoszczowice 15, 28-404 Kije – 40 ton. Zamawiający informuje, że przy dostawie opału stosuje prawo opcji, oznacza to, ze podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał opał w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość opału, która zostanie odebrane to 70%. Wykonawca dostarczy eko-groszek własnym transportem pod adres wskazany przez Zamawiającego. Koszt transportu, załadunku i rozładunku pokrywa Wykonawca. Dostawa węgla powinna odbywać się samochodami samowyładowczymi, jednorazowa ilość dostarczanego węgla samochodem do 12 ton ładowności. Wykonawca każdorazowo zrealizuje dostawę w terminie trzech dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego lub pisemnego. Wykonawca dostarczy opał wraz z dokumentem WZ obejmującym dostarczoną partię, zawierającym m.in. następujące dane: nr WZ, data i miejsce dostawy, ilość w tonach dostarczonej partii opału. Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 13.00. Każdorazowego odbioru i pomiaru tonażu dostaw dokonują pracownicy Zamawiającego. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zorganizuje ważenie każdej dostawy eko-groszku. Ważenie odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w celu potwierdzenia tonażu zakupionego opału. Miejsce ważenia może być oddalone max 10km od siedziby Zamawiającego. Waga powinna posiadać ważną legalizację zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże niezwłocznie dokument potwierdzający legalizację wagi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. Wykaz dostaw wykonanych, lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) należy przedstawić wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach