Przetargi.pl
Budowa drogi łączącej drogę gminną 308043T Makoszyn-Stary Młyn z drogą gminną 308026T Lechów – Węgliska - Dąbrowa

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi łączącej drogę gminną 308043T Makoszyn-Stary Młyn z drogą gminną 308026T Lechów – Węgliska - Dąbrowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi łączącej drogę gminną 308043T Makoszyn-Stary Młyn z drogą gminną 308026T Lechów – Węgliska – Dąbrowa. W zakresie w/w inwestycji należy wykonać następujące roboty: 1.1. Roboty drogowe: - budowa drogi gminnej na długości 143,05 m (od km 0+012,45 do km 0+155,50) - budowa/przebudowa zjazdów, - budowa obustronnych poboczy, - budowa odwodnienia projektowanej drogi gminnej, - wycinka drzew, - wykonanie obsiewu trawą, - wykonanie oznakowania pionowego. 1.2. Przebudowa kolizji z siecią wodociągową. 1.3. Rozbiórki obiektów budowlanych. 2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) lub zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i zatwierdzeń stałej organizacji ruchu wraz z jej wdrożeniem. Szczegółowy opis zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych na jej podstawie, oraz warunki realizacji i rozliczeń, zawierają: - wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4, - projekt budowlany stanowiący załącznik Nr 5, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 6, - przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza -zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach