Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014

Gmina Leśna Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 30
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3450720 , fax. 083 3450721
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśna Podlaska
  ul. Bialska 30 30
  21-542 Leśna Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3450720, fax. 083 3450721
  REGON: 03023759800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnapodlaska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 28 000 litrów do następujących obiektów: 1) Urząd Gminy w Leśnej Podlaskiej- poj. zbiornika 5000l 2) Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej - poj. zbiornika 4000l W/w zapotrzebowanie na olej zostało określone na podstawie zużycia w poprzednim sezonie grzewczym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o 20 % w zależności od faktycznego zużycia (mniej lub bardziej mroźna zima). Olej opałowy powinien odpowiadać, co do jakości wymogom surowców energetycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce cieplnej. Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo (certyfikat) jakości, które należy dołączyć do faktury. Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi posiadać parametry i właściwości nie gorsze od: Kaloryczność (wartość opałowa ) - nie mniej niż 42, 6 MJ/kg Gęstość w temperaturze 15 o C - nie większa niż 860 kg/m3 Temperatura zapłonu - nie mniejsza niż 56 o C Lekkość kinetyczna w temp. 20o C - nie większa niż 6,00 mm2 /s Temperatura płynięcia - nie większa niż -20o C Zawartość siarki - nie większa niż 0,20 % Zawartość wody - nie większa niż 200 mg/ kg Realizacja zamówienia następować będzie: a) każdorazowo na podstawie składanych przez Zamawiającego telefonicznie zamówień częściowych, określających zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego. b) dostawy będą odbywały się sukcesywnie w terminie 3 dni od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. c) dostawa oleju będzie dokonywana w ilości jednorazowej maksymalnie 9000 litrów. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej bądź większej ilości oleju w zależności od zapotrzebowania. e) cenie oleju opałowego winna zawierać również koszt transportu i jego rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesnapodlaska.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach