Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Rozogi

Gmina Rozogi ogłasza przetarg

 • Adres: 12-114 Rozogi, ul. 22 Lipca 22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7226002 , fax. 089 7226055
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozogi
  ul. 22 Lipca 22 22
  12-114 Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7226002, fax. 089 7226055
  REGON: 00054100300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozogi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Rozogi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do: Zespołu Szkół w Rozogach, ul. 24 Stycznia 13, 12-114 Rozogi w ilości ok. 20,3 tyś litrów, tj.: 1) Gimnazjum Oddział w Rozogach, ul. 24 Stycznia 13, 12-114 Rozogi w ilości ok. 10,0 tyś litrów 2) Gimnazjum Oddział w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 12 - 114 Rozogi w ilości ok. 6,3 tyś litrów 3) Gimnazjum Oddział w Klonie, Klon 96, 12 - 114 Rozogi w ilości ok. 4,0 tyś litrów Na przedmiot zamówienia składa się dostawa oraz rozładunek oleju opałowego w ilości - łącznie - około 20.300 litrów. Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rozogi-ug.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach