Przetargi.pl
Dostawa ziemniaków jadalnych w gatunkach - Irga, Sokół w ilości 7,5 tony loco magazyn DPS

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 31
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4282574 , fax. 087 4282574
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku
  ul. Warszawska 31 31
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4282574, fax. 087 4282574
  REGON: 00030254000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ziemniaków jadalnych w gatunkach - Irga, Sokół w ilości 7,5 tony loco magazyn DPS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ziemniaków jadalnych w gatunkach - Irga, Sokół w ilości 7,5 tony loco magazyn DPS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach