Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym

Gmina Skarżysko Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 27-115 Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 714 466 , fax. 412 714 481
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna
  27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 714 466, fax. 412 714 481
  REGON: 29101016800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego typ EKOTERM PLUS, własnym transportem w sezonach grzewczych 2020-2023 do kotłowni w budynku Urzędu Gminy, ul. Kościelna 2a oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym ul. Szkolna 5. Przewidywana ilość dostawy oleju łącznie ok. 170.000 litrów. Każdorazowa dostawa następować będzie na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego lub przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, w ciągu czasu określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie od momentu złożenia tego zgłoszenia (soboty i niedziele nie są uwzględniane do czasu dostawy). Dostarczany olej opałowy powinien być dopuszczony do obrotu w Polsce, bez wad fizycznych lub prawnych. Olej opałowy lekki L–1 według Polskiej Normy PN–C–96024:2011 powinien spełniać wymagania jakościowe: 1) gęstość w 15 ºC, max – 860kg/m3, 2) wartość opałową, min. – 42,6 MJ/kg, 3) temperatura zapłonu, min. – 56 ºC, 4) lepkość kinematyczna w 20 ºC, max. – 6,00 mm2/s 5) skład frakcyjny: do 250 ºC destyluje, max. – 65 %(V/V), do 350 °C destyluje, min. – 85 % (V/V), 6) temperatura płynięcia, max. – -20 ºC, 7) pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. – 0,3 % (m/m)), 8) zawartość siarki, max. – 0,1 % (m/m), 9) zawartość wody, max. – 200 mg/kg, 10) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. – 24 mg/kg, 11) pozostałość po spopieleniu, max. – 0,01 % (m/m), 12) barwa – czerwona, Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju w litrach wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do temperatury referencyjnej +15 °C odczytana przy autocysternie podczas rozładunku. Jednorazowe ilości dostawy oleju w zależności od potrzeb indywidualnych placówek wahać się będą od 4.000 litrów do 10.000 litrów. Dostawy do placówek nie będą łączone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - wymagane jest posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach