Przetargi.pl
Zakup i dostawa środków ochrony osobistej i wyposażenia oraz zakup i wykonanie testów na COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Łagiewniki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 542 076 , fax. 413 543 050
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
  Łagiewniki 73
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 542 076, fax. 413 543 050
  REGON: 29238081000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków ochrony osobistej i wyposażenia oraz zakup i wykonanie testów na COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu środków ochrony osobistej i wyposażenia oraz zakup i wykonanie testów na COVID-19 w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr:WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 1. Przedmiot zamówienia został określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 3a do 3i. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: a) Część I: ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, b) Część II: ŻELE, PŁYNY DO DEZYNFEKCJI itp., c) Część III: SPRZĘT MEDYCZNY, d) Część IV: WYPOSAŻENIE, e) Część V: KOŁDRY, PODUSZKI, POŚCIEL, KOCE itp., f) Część VI: SPRZĘT KUCHENNY, g) Część VII: LAMPY BAKTERIOBÓJCZE, h) Część VIII: SPRZĘT DO SPRZĄTANIA – MOPY, i) CZĘŚĆ IX: ZAKUP ORAZ PRZEPROWADZENIE TESTÓW NA COVID-19. 1) zamówienie obejmuje dostawę wg asortymentu i w ilości wskazanej poniżej w poszczególnych Częściach w formularzach asortymentowo - cenowych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedstawione w nim ilości powinny zostać dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26 – 020 Chmielnik, lub wykonane w terminach określonych dla poszczególnych części w pkt 3 Działu III SIWZ. 2) asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w odpowiednich przepisach i normach i być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski. 3) dostarczany asortyment przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy (z bieżącej produkcji), wcześniej nie używany. 4) w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który niezwłocznie rozpatrzy reklamację. 5) w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostawa towaru wolnego od wad. 6) opis zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. 3. Artykuły dostarczone powinny być w opakowaniach producenta. Na opakowaniu widoczne muszą być następujące informacje: - nazwa producenta towaru, - nazwa i cechy produktu, - ilość sztuk w opakowaniu lub masa towaru, jeżeli towar dostarczony jest w opakowaniach zbiorczych. 4. Opakowanie winno być dostosowane do właściwości danego towaru, bez uszkodzeń, odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa pracy. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność produktu z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. 6. Wykonawca powinien zapewnić terminową realizację zamówień oraz transport i rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 7. Wykonawca dostarczy towar/asortyment, który będzie mieć termin przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w tabelach dotyczących poszczególnych części zamówienia (Części od I do IX załączniki od nr 3a do nr 3i). 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawił, aktualne wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku na terenie kraju (Polski). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 10. Rozwiązania równoważne 1) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. 2) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, technologie i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w Formularzu ofertowym/szczegółowym opisie i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w formularzu ofertowym/ szczegółowym opisie i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 11. Dostawy będą realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynów znajdujących się w miejscowości Łagiewniki Nr 73, 26-020 Chmielnik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie, wystarczającym jest złożenie oświadczenia zgodnie z zapisem w Rozdziale VI SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz asortymentowo - cenowy na daną część zamówienia według wzoru załącznika Nr 4a – 4i do SIWZ. Dokument należy złożyć w oryginale. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy podpisuje wyznaczony pełnomocnik). W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wypełnia i składa dokument oddzielnie dla każdej części. 2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy według wzoru załącznika Nr 1 do SIWZ. Dokument należy złożyć w oryginale. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Formularz Ofertowy podpisuje wyznaczony pełnomocnik). 3) Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do złożenia oferty wraz z załącznikami lub do złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) informację o przynależności do grupy kapitałowej na druku stanowiącym załączniki Nr 5 do niniejszej specyfikacji złożona zgodnie zapisami art. 24 ust.11 ustawy Pzp. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE WZYWAŁ DO ZŁOŻENIA TEJ INFORMACJI PONIEWAŻ OBOWIĄZEK I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA OKREŚLA PRZYTOCZONY ART. USTAWY Pzp. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST JEJ ZŁOŻENIE BEZ DODATKOWYCH WEZWAŃ. 8. Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach