Przetargi.pl
„Zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem i myszą oraz sprzętu audiowizualnego: telewizorów i słuchawek w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 19 , fax. 41 344 37 49
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 19, fax. 41 344 37 49
  REGON: 29108148700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pcprkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem i myszą oraz sprzętu audiowizualnego: telewizorów i słuchawek w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem i myszą oraz sprzętu audiowizualnego: telewizorów i słuchawek w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””: • Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem i myszą -122 sztuki, • Sprzęt audiowizualny –słuchawki – 122 sztuki, • Sprzęt audiowizualny –telewizor – 2 sztuki. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikację techniczną zawiera SIWZ. 3) Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia: a) podane w niniejszej specyfikacji parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza oferty urządzeń o parametrach technicznych wyższych, b) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku, pochodzić z legalnego źródła, c) przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, d) wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej. 4) Wymagane minimalne warunki gwarancji: a) gwarancja producenta realizowana musi być przez producenta lub autoryzowany serwis producenta, b) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego, 3) udzielona gwarancja zapewnia: a) dostarczenie sprawnego sprzętu zastępczego na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii, b) świadczenie usług serwisowych w miejscu instalacji urządzenia przez cały okres gwarancji oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek, c) dostępność wsparcia technicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -18 przez cały rok w języku polskim d) udzielona gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji, e) w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu, 5) Wymagania dotyczące dostarczenia towaru: a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku. b) Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku, wniesienia, ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prawo opcji: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość komputerów określonych w SIWZ jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy. 2. Warunki skorzystania z prawa opcji: 1) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na komputery przenośne (laptopy) z oprogramowaniem i myszą oraz sprzęt audiowizualny –słuchawki. 2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, 3) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie obowiązywania umowy, 4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówienia opcjonalnego), 5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości dostawy w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w Ofercie. 3. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 4. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP oraz nie wymaga aneksowania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie, wystarczającym jest z złożenie wraz z ofertą oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zaleca się złożenie oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach