Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11

Zespół Szkół Nr 11 ogłasza przetarg

 • Adres: 70-893 Szczecin, ul. Piaseczna 40
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 4666051 , fax. 0-91 4666051
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 11
  ul. Piaseczna 40 40
  70-893 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 4666051, fax. 0-91 4666051
  REGON: 32039061900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządowa (szkola)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 11. Kod CPV 09135100-5. Zakres zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego grzewczego w ilości 100 m sześciennych wraz z dostawą i rozładunkiem .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs11.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach