Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BAĆKOWICE W ROKU 2022”

Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 27-552 Baćkowice, Baćkowice
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 86 86 208 , fax. 15 86 86 208
 • Data zamieszczenia: 2021-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych
  Baćkowice 100
  27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 86 86 208, fax. 15 86 86 208
  REGON: 36602667400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BAĆKOWICE W ROKU 2022”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, do poszczególnych szkół na terenie Gminy Baćkowice wskazanych przez Zamawiającego oleju napędowego grzewczego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w PN-C-96024:2011 w ilości ok. 130 000 litrów (ostateczna realizacja ilości oleju wg zapotrzebowania) , w oznaczonych przez Zamawiającego terminach. Dostawy paliwa będą rozliczane w temperaturze referencyjnej 15*C. Pierwsza dostawa oraz kolejne będą zrealizowane wg cennika producenta na dzień w którym dostarczony zostanie olej. Ilość litrów, oraz terminy dostaw ustalone zostaną w bezpośrednich kontaktach Dostawcy z Zamawiającym. Jednorazowo zamawiana będzie ilość obejmująca ok. 80% posiadanej pojemności przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb i możliwości. W miejscu dostawy znajdują się następujące zbiorniki: - ZS Baćkowice wspólnie z Gminą Baćkowice (Kryta Pływalnia) – 5 zbiorników po 2 tys. litrów Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie, lub grawitacyjnie. - PSP Wszachów – 3 zbiorniki po 2 tys. litrów. Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie Olej będzie dostarczany do w/w placówek oświatowych, w ZS Baćkowice integralną częścią obiektów jest Kryta Pływalnia – zapotrzebowanie na olej w ciągu całego roku kalendarzowego. Podstawą do wystawienia faktury będzie poświadczenie odbioru wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych odbiorcy. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Faktury VAT będą wystawiane wg wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych przy autocysternie w ilościach przeliczonych wg PN-ISO 91-1 na ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15oC zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, póz 11 z póź. zmian.). Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach