Przetargi.pl
Dostawa odzieży ochronnej, materiałów chirurgicznych i higienicznych jednorazowego użytku

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4735145 , fax. 022 6131992
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2 2
  04-749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4735145, fax. 022 6131992
  REGON: 01066985300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej, materiałów chirurgicznych i higienicznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Zamawiającego odzieży ochronnej, materiałów chirurgicznych i higienicznych jednorazowego użytku, dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 grup zadaniowych, w ilościach i asortymencie wykazanych szczegółowo na formularzach cenowych stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji. 3. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań. 4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferowany do przetargu asortyment (wymieniony w Formularzach Cenowych) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, spełniać parametry opisane w poszczególnych zadaniach oraz pozycjach oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. W celu potwierdzenia spełnienia parametrów zaoferowanego asortymentu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny składania ofert po dwie sztuki oferowanego asortymentu. Wszystkie dostarczone próbki muszą być opisane (nieścieralnym atramentem) - którego zadania i której pozycji dotyczą. Każda próbka musi być opatrzona nazwą przedstawiającego ją Wykonawcy. Każdy produkt musi być pakowany w oryginalne opakowanie handlowe opatrzone trwałym nadrukiem w języku polskim. Próbki należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu opatrzonym danymi Wykonawcy oraz zapisem: Próbki do przetargu na dostawę odzieży ochronnej, materiałów chirurgicznych i higienicznych jednorazowego użytku. Znak sprawy D-4/N/14. 7. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. 8. Wymagane świadectwa i atesty: deklaracja zgodności lub świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia. 9. Oferty będą oceniane wg kryteriów podanych w pkt. XVI SIWZ 10. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 11. Podwykonawstwo: a. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, b. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, c. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mssw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach