Przetargi.pl
Symetryczne łącze internetowe na 24 miesiące do siedziby Krajowego Biura Wyborczego

Krajowe Biuro Wyborcze ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 6952415 , fax. 6253687
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowe Biuro Wyborcze
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 6952415, fax. 6253687
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pkw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Symetryczne łącze internetowe na 24 miesiące do siedziby Krajowego Biura Wyborczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Symetryczne łącze internetowe do siedziby Krajowego Biura Wyborczego o następujących parametrach: 1. Gwarantowana przepustowość podstawowa 30 Mbit/s na okres 24 miesięcy, 2. Usługa VC Internet z protokołem BGP (fizycznie i logicznie uzyskana od innego sąsiada aniżeli AS20804), 3. Możliwością podniesienia przepustowości do 100 Mbit/s na okres 1 miesiąca w czterech okresach podczas wyborów ogólnopolskich, 4. Możliwością podniesienia przepustowości o kolejne 100Mb/s (na 200 Mb/s) na okres 5 dni w czterech okresach podczas wyborów ogólnopolskich, 5. Świadczenie przez Wykonawcę usługi ochrony przed atakiem DDoS przez okres 5 dni w czterech okresach podczas wyborów ogólnopolskich, na następujących warunkach: 1) Platforma sprzętowa dedykowana do ochrony powinna składać się z dwóch niezależnie pracujących urządzeń: jedno analizuje ruch i wykrywa atak, drugie w razie potrzeby bierze na siebie ruch sieciowy i poddaje go oczyszczaniu. 2) Ruch z danymi podczas ataku DDoS nie może być wysyłany poza sieć Wykonawcy świadczącego usługę, 3) Nasilenie ataku pozwalające na oczyszczenie ruchu DDoS (bez stosowania mechanizmów typu blackholling) do 10 Gb/s. 6. Umożliwienie Zamawiającemu dostępu do panelu administracyjnego raportowania z informacjami on-line o skuteczności akcji oczyszczania podczas ataku (w celu możliwości obserwacji i weryfikacji skuteczności działań filtrów używanych podczas ochrony i oczyszczania przez operatora) oraz informacjami netflow dotyczącymi ruchu własnego, wraz z możliwością - w obu przypadkach - generowania raportów. 7. Gwarantowany czas usunięcia awarii łącza - maksymalnie 8 godz. 8. Gwarantowana dostępność usługi (SLA) ?- na poziomie co najmniej 99,7 %
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarantowany czas reakcji na atak DDoS
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pkw.gov.pl/zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach