Przetargi.pl
Dostawa i montaż w 100 zestawach komputerowych kart graficznych i dysków twardych jako zadanie pn. Modernizacja zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7222207 w. 242
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  ul. Kolejowa 2 2
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7222207 w. 242
  REGON: 00053060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow-mazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż w 100 zestawach komputerowych kart graficznych i dysków twardych jako zadanie pn. Modernizacja zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w 100 zestawach komputerowych kart graficznych i dysków twardych jako zadanie pn. Modernizacja zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302371000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 1.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach