Przetargi.pl
Dostawa narzędzi, elektronarzędzi oraz wyposażenia warsztatowego - sygn. sprawy: ZP/32/2015

Jednostka Wojskowa 3294 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3294
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi, elektronarzędzi oraz wyposażenia warsztatowego - sygn. sprawy: ZP/32/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44510000-8 - narzędzia 42652000-1 - ręczne narzędzia elektromechaniczne 2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 3. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi i elektronarzędzi oraz wyposażenia warsztatowego, wraz z rozładunkiem dla JW. 3294 w Świdwinie. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część nr 1: służba czołg.-sam. - narzędzia, elektronarzędzia i wyposażenie warsztatowe; Część nr 2: służba czołg.-sam. - tester diagnostyczny; Część nr 3: służba czołg.-sam. - wiertarka podłogowa kolumnowa; Część nr 4: służba czołg.-sam. - klucz pneumatyczny; Część nr 5: sekcja ZLT - narzędzia, elektronarzędzia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ formularz cenowy. Wykonawca, składając ofertę na jedną lub dwie wybrane przez siebie części zamówienia zobowiązany jest złożyć cześć formularza cenowego tylko w zakresie dotyczącym danego zadania. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza dzielenia części zamówienia na mniejsze części. Formularz cenowy załączony w ofercie musi zawierać ceny dla wszystkich pozycji w zakresie danej cześć zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego ograniczenia wielkości przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia konsekwencji finansowych za niezrealizowaną część zamówienia. 5.Wykonawca jest obowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia określonego w złożonej ofercie. 6.Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5e do SIWZ, w wybranych pozycjach, wskazał na konkretne marki i modele, dopuszczając jednocześnie produkty równoważne (zgodnie z art. 29, ust. 3 ustawy Pzp), przy czym przedmiot zamówienia musi spełniać parametry określone w Załączniku nr 5e do SIWZ - formularz cenowy dla części nr 5 sekcja ZLT - narzędzia, elektronarzędzia. Nazwa producenta/wyłącznego dystrybutora oraz oferowanego produktu w kolumnie 7 w/w Załącznika, musi być zgodna z załączonymi (obligatoryjnie w przypadku oferowania produktów równoważnych) kartami katalogowymi produktów (patrz. rozdz. 6 pkt. 1.4 lit. a), z których wynikają wszystkie podane w opisie przedmiotu zamówienia cechy równoważności. Ocena równoważności nastąpi na podstawie informacji zawartych w tych kartach. 7.Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5e do SIWZ) nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany i posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania wraz z instrukcjami w języku polskim. 9.Wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające dany produkt do użytku na terenie Polski lub potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w normach, w przypadku, gdy występują w treści opisu przedmiotu zamówienia, będą weryfikowane przez Zamawiającego na etapie przekazania przedmiotu umowy do magazynów Zamawiającego. Zamawiający może odmówić odbioru ww. produktów w przypadku braku ww. dokumentów lub ich wad. 10.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego magazynu na terenie Jednostki Wojskowej 3294 i rozładować we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, na własny koszt i ryzyko. 1)części od nr 1 do nr 4: Magazyn Służby Czołg.-Sam. JW 3294 Świdwin, Ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin. 2)część nr 5: Magazyn Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego JW 3294 Świdwin, Ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin. 11.Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, określony w załączniku 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ - formularz cenowy, na okres nie krótszy niż okres gwarancji udzielony przez producenta, liczony od dnia przekazania przedmiotu zamówienia protokołem z tym zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia protokołem. chyba, że zapisy dot. danej pozycji asortymentowej w zał. nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ - formularz cenowy stanowią inaczej. W tej sytuacji obowiązują zapisy z zał. nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ. 12.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 13.Oferty, które nie zawierają pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ formularz cenowy zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na dowolną liczbę części zamówienia 16. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 445100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach