Przetargi.pl
Dostawa urządzeń aparatury laboratoryjnej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń aparatury laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa następujących urządzeń aparatury laboratoryjnej (z wyposażeniem) - zwana dalej SPRZĘTEM - na potrzeby działającego w strukturach organizacyjnych Zamawiającego Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych: 1) Zestawy spektrofotometrów (spektrofotometr stacjonarny oraz spektrofotometr przenośny); 2) Wyparka rotacyjna; 3) Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem; 4) Czterostanowiskowy ekstraktor z płytą grzewczą. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia przedmiotu zamówienia na 4 (cztery) samodzielne części (każda część nazywana jest dalej Zadaniem). W zakres Zadania nr 1 wchodzi dostawa zestawu spektrofotometrów (stacjonarnego i przenośnego), o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, z wyposażeniem. W zakres Zadania nr 2 wchodzi dostawa wyparki rotacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, z wyposażeniem. W zakres Zadania nr 3 wchodzi dostawa wirówki laboratoryjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej, z wyposażeniem. W zakres Zadania nr 4 wchodzi dostawa czterostanowiskowego ekstraktora, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej, z wyposażeniem. 3. Wymagany do zaoferowania SPRZĘT musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych. Ponadto, poszczególne urządzenia aparatury laboratoryjnej, spośród wskazanych w ust. 1 niniejszego działu (i odpowiednio poszczególnych pozycjach tabel załączników 1 - 4 SIWZ) muszą (każde dla siebie) spełniać wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej uprawniające go do oznaczenia/oznakowania znakiem CE, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności zakończonej wystawieniem deklaracji zgodności EU (UE). 4. Wskazane w ust. 1 pkt 4) niniejszej sekcji urządzenie aparatury laboratoryjnej (czterostanowiskowy ekstraktor) musi być wyprodukowany przez producenta stosującego w swoich działaniach normę zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważne tej normie środki zapewnienia jakości. 5. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1) Sprzedaż, a także dostarczenie i wydanie Zamawiającemu oferowanego SPRZĘTU. Miejscem dostarczenia (wydania) SPRZĘTU Zamawiającemu będzie wskazane przez Zamawiającego w Umowie o zamówienie pomieszczenie/pomieszczenia Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, przy ul. Klemensa Janickiego 35 w Szczecinie 2) Przygotowanie do eksploatacji dostarczonego SPRZĘTU polegające na ich montażu i ustawieniu (w tym wypoziomowaniu), a także pierwszej konfiguracji i uruchomieniu; 3) Udzielenie gwarancji jakości na stanowiące przedmiot sprzedaży i dostarczenia SPRZĘTU w Zadaniu (na okres minimum wskazany dla poszczególnych Zadań w SIWZ). 6. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe wskazane w dziale XV SIWZ (do objęcia zakresem Umowy o zamówienie) jako świadczenia wymagane do wykonania po stronie Wykonawcy po wydaniu i odbiorze przez Zamawiającego SPRZĘTU, w tym świadczenie polegające na usuwaniu wad i wykonywaniu innych świadczeń z związku z udzieloną gwarancją jakości oraz uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z rękojmi za wady. Minimalny okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady SPRZĘTU musi być równy okresowi udzielonej gwarancji jakości SPRZETU
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach