Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a oraz do budynku Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44

Starostwo Powiatowe w Sławnie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8106422, 8104904 , fax. 0-59 8104912
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Sławnie
  ul. Sempołowskiej 2a 2a
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 8106422, 8104904, fax. 0-59 8104912
  REGON: 77098310100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslawno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a oraz do budynku Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz do budynku Obwodu Drogowego w Sławnie. Szczegółowy opis zamówienia w Rozdziale I. Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ Zamawiający zastrzega, iż szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania zakupu energii w podanej ilości. Z tytułu ewentualnego zmniejszenia ilości pobranej energii w stosunku do ilości szacunkowej podanej w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatslawno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach