Przetargi.pl
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap V.

Gmina Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3926200 , fax. 091 3926206
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogard
  Plac Wolności 1 1
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3926200, fax. 091 3926206
  REGON: 81168427800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap V.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego w Nowogardzie wraz z separatorem koalescencyjnym o przepływie nominalnym Qnom = 15 l/s oraz odcinka kanalizacji sanitarnej umożliwiającego rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. W/w opracowania stanowią załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 275 z póź. zm.). 3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PEKAO SA I o/Nowogard 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441 (Uwaga! - przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium); Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium w innej formie niż pieniądz składa się w formie oryginału dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Gwarancja zapłaty wadium jest bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Uwaga - termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (ksero oryginału dokumentu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nowogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach