Przetargi.pl
Dostawa mleka i przetworów mlecznych

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mleka i przetworów mlecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mlecznych zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki Nr 1 - 2.2 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 1 zadaniu: Dostawa mleka i przetworów mlecznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców, którzy składają ofertę aktualnej decyzji Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzania do obrotu lub produkcji w zakresie rodzaju żywności objętej przedmiotem zamówienia, o której mowa w z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) i/lub decyzji państwowej inspekcji weterynaryjnej, która dopuszcza Wykonawcę do produkcji/obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 2. 2. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji lub określać indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: dokumenty wskazane w pkt. IV.2.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty wskazane w pkt. IV SIWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. 3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 23 ustawy Pzp). 6. Wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące spółki cywilnej lub konsorcjum i pełnomocnika (lidera) upoważnionego do reprezentowania spółki cywilnej lub konsorcjum. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 8. Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 lub 3.2 do SIWZ, formularz cenowy, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 2.1 lub 2.2 do SIWZ, próbki oferowanego asortymentu – w celu dokonania oceny jakościowej oraz dokonania prób użytkowych oraz do sprawdzenia, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach