Przetargi.pl
zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, z podziałem na zadania (liczba zadań 3), odpowiadającym szczegółowo normom branżowym i ogólnej normie handlowej określonej w obowiązujących przepisach prawa.

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-411 Lublin, Wolska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814664991 , fax. 814664991
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
  Wolska 5
  20-411 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814664991, fax. 814664991
  REGON: 430910203
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Scentralizowana jednostka organizacyjna Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, z podziałem na zadania (liczba zadań 3), odpowiadającym szczegółowo normom branżowym i ogólnej normie handlowej określonej w obowiązujących przepisach prawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, z podziałem na zadania (liczba zadań 3), odpowiadającym szczegółowo normom branżowym i ogólnej normie handlowej określonej w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zamówienia może zwiększyć liczbę placówek, gdzie dostarczane będą produkty spożywcze, określone w kosztorysie cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, z chwilą uruchomienia placówki przy ul. Zelwerowicza w Lublinie (zaplanowanej na miesiąc wrzesień 2018r.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów dodatkowo do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków przy ul. Zelwerowicza w cenach określonych w kosztorysie cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w kosztorysie cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) uwzględniają dodatkowe zapotrzebowanie w nowo powstającej placówce. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie realizowania zamówień do nowo powstałej placówki, w przypadku nie uruchomienia placówki przy ul. Zelwerowicza w Lublinie. W przypadku nie uruchomienia nowej placówki przy ul. Zelwerowicza w Lublinie Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do lokalizacji wskazanych w pkt. 3.8 ppkt. a-h.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają zgłoszenie właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, (Dz.U. 2017, poz. 2212), o ile obowiązek ich zgłoszenia wynika z przepisów prawa, b) posiadają zgłoszoną działalność podlegającą urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.), albo posiadają zgłoszoną działalność rejestrowaną związaną z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (DZ.U. z 2017r. poz. 242 z późn. zm.) o ile obowiązek ich zgłoszenia wynika z przepisów prawa, c) w przypadku Wykonawców mających siedzibę i miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności określonej w przedmiocie zamówienia, zgodnie z prawem obowiązującym w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, o ile wymagają tego przepisy prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach