Przetargi.pl
Dostawa mleka i produktów mleczarskich

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mleka i produktów mleczarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania: a) Zadanie nr 1 – dostawa mleka i produktów mleczarskich do 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie – w asortymencie i ilościach określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 3a do SIWZ; b) Zadanie nr 2 - dostawa mleka i produktów mleczarskich do jednostki wojskowej Trzebiatowie – w asortymencie i ilościach określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 3b do SIWZ; c) Zadanie nr 3 – dostawa mleka i produktów mleczarskich do jednostki wojskowej w Mirosławcu – w asortymencie i ilościach określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 3c do SIWZ. Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w tym warunki i częstotliwość dostawy, dla poszczególnych zadań, zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1, Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3. Wskazanie asortymentu oraz ilości przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań zawiera, załącznik nr 3a-c do SIWZ – Formularze cenowe – który jest jej integralną częścią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy posiadają: a) Aktualną decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, wydaną zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego LUB b) Obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, LUB c) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach