Przetargi.pl
Wymiana wybranych elementów Instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-727 Szczecin, Światowida
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914426101 , fax. 914236392
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
  Światowida 77
  71-727 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914426101, fax. 914236392
  REGON: 81040254000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rio.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowy organ nadzoru i kontroli

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana wybranych elementów Instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana wybranych elementów instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w tym: 1) modernizacja instalacji elektrycznej w budynku siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przy ul. Światowida 77 w Szczecinie, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do SIWZ, jedynie w części dotyczącej: a) Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne: - demontaż rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych, demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych, - wykonanie nowych rozdzielnic głównych, lokalnych i tablic zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach. Tablice należy wykonać jako podtynkowe z tworzyw sztucznych lub metalowe, b) Roboty budowlane: - uzupełnienia malarskie i tynkarskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: a) Projekcie budowlanym (branża elektryczna) pod nazwą inwestycji „Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie” w skład którego wchodzi: opis techniczny, obliczenia techniczne 14 rysunków - Załącznik nr 1 do SIWZ. b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w Szczecinie – Załącznik nr 2 do SIWZ. c) Przedmiarze Robót w Szczecinie – Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 września 2019 r., do godziny 9:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach