Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA „UZDROWISKO ŚWINOUJSCIE” S.A I „UZDROWISKO KOŁOBRZEG” S.A..

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ks. Piotra Ściegiennego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
  ks. Piotra Ściegiennego 1
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
  REGON: 28817100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA „UZDROWISKO ŚWINOUJSCIE” S.A I „UZDROWISKO KOŁOBRZEG” S.A..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 98.31.00.00-9 - usługi prania i czyszczenia na sucho 98.31.10.00-6 - usługi odbierania prania 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych, podzielonych na zadania : - Zadanie nr 1 – Świadczenie usług pralniczych dla „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. - Zadanie nr 2 - Świadczenie usług pralniczych dla „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych na jedno lub dwa zadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie . Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby Wykonawca zatrudniał osoby, realizujące przedmiot zamówienia publicznego, na podstawie umowy o pracę. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Odbiór brudnej bielizny do prania i dostawa czystego asortymentu poprzez wyznaczone przez Zamawiającego punkty zdawczo –odbiorcze w „Uzdrowisko Świnoujście S.A. 2. Dezynfekcję, 3. Pranie, 4. Suszenie, 5. Maglowanie, 6. Składanie, 7. Pakowanie, 8. Krochmalenie, 9. Drobne usługi krawieckie, 2. Zakres asortymentowy 1 Prześcieradło 160x200 Kg 13 590,00 2 Prześcieradło higieniczne PCV 90x180 Kg 4 230,00 3 Poszwa 160x200 Kg 22 650,00 4 Poszewka na poduszkę 80/80 Kg 4 570,00 5 Ręcznik duży /70x140/ Kg 19 785,00 6 Ręcznik mały/50x100/ Kg 13 240,00 7 Ścierka, serwetka /80x80/ Kg 64,00 8 Firana Kg 150,00 9 Zasłona Kg 140,00 10 Dywanik łazienkowy 50x90 Kg 6 900,00 11 Inne /koce, kołdry,poduszki/ Kg 3 000,00 12 Szlafrok Kg 4 080,00 13 Narzuty na łóżko Kg 1 700,00 14 bieżnik Kg 90,00 15 obrus 130/130 Kg 4 230,00 16 obrus 130/130 okolicznościowy Kg 114,00 17 obrus 130/160 Kg 3 040,00 18 obrus 380/130 okolicznościowy Kg 40,00 19 pokrowce okolicznościowe Kg 400,00 20 obrus 80/80 Kg 680,00 21 falbana do obrusu (skirting) Kg 151,20 22 poduszki na krzesła Kg 460,00 23 zasłony Kg 98,00 Ogólna waga tekstyliów przeznaczonych do prania w okresie 12 miesięcy wynosi około 103.402,20 kg. 3. Podana waga tekstyliów stanowi jedynie wartość szacunkową. Faktyczna ilość kg i zakres usługi wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z bieżącymi dowodami przyjęcia/wydania. Podana waga szacunkowa nie jest podstawą do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości usług podanych w SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona waga bielizny jest wielkością orientacyjną i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem ceny za kg podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dokonał szacowania na podstawie zgłoszonej liczby gości w roku 2019. Zapotrzebowanie na usługi pralnicze może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości gości hotelowych, w tym komercyjnych i kuracyjnych ze skierowaniem z NFZ. Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od ilości faktycznie zrealizowanych usług. Zmiany dokonane zostaną w formie pisemnego aneksu. 4. Organizacja świadczenia usług 1) Wykonawca będzie odbierać brudny asortyment Zamawiającego celem zrealizowania usługi prania i dostawy trzy razy w tygodniu. 2) Liczenie odbieranej bielizny powinno być wykonywane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego. 3) Przyjmowanie brudnej bielizny do prania oraz przyjmowanie czystej bielizny z pralni odbywać się będzie na podstawie dowodu przyjęcia/wydania, który określać będzie wagę zdawanej bielizny, asortyment i ilość sztuk z uwzględnieniem obiektu Uzdrowisko Świnoujście S.A. 4) Koszty zaopatrzenia Zamawiającego w dokumenty dowodu przyjęcia/ wydania obciążają Wykonawcę. 5) Koszty zakupów środków piorących i preparatów dezynfekujących obciążają Wykonawcę. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bieliznę od momentu odbioru do momentu zwrotu pracownikowi Zamawiającego. 7) Wykonawca winien wykazać dbałość, by oddawana bielizna nie była zamieniana i nie trafiała do innych jednostek, na rzecz której Wykonawca świadczy usługi pralnicze. 8) Usługi pralnicze świadczone będą w obiekcie pralniczym, zapewniającym zachowanie bariery higienicznej tj. wyeliminowanie kontaktu bielizny czystej z brudną oraz kontaktu pracowników z tych dwóch stref. 9) Technologia prania winna spełniać warunki pełnej dezynfekcji chemiczno-termicznej oraz wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 739) Środki piorące musza posiadać atesty PZH oraz Instytutu Matki i Dziecka w odniesieniu do bielizny szpitalnej z uwzględnieniem działań na wirusy, bakterie, prątki gruźlicy i grzyby. Proces technologiczny dostosowany będzie do rodzaju tkaniny, nie będzie osłabiał włókna, pozostawiał plam i zabarwień oraz przyczyniał się do przedwczesnego zużycia i kurczenia się rzeczy poddawanych zabiegom pralniczym. 10) Technologia prania winna być właściwa dla rodzaju zabrudzeń, i gatunku pranego asortymentu i zapewnić uzyskanie najlepszej możliwej jakości oraz optymalnych walorów estetyczno użytkowych. 11) Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania środków do prania dezynfekującego pełnym spektrum działania na drobnoustroje. Wykonawca w ofercie przedstawi proponowane środki piorące stosowane w procesie prania i dezynfekcji wraz z informacjami dotyczącymi składu chemicznego spektrum wraz z atestami. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do posegregowania czystego asortymentu i zapakowania w worki foliowe z uwzględnieniem danego obiektu spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. 13) Asortyment musi być dostarczony w ilości zgodnej z dowodem przyjęcia/wydania sporządzonym w chwili przyjęcia do prania. 14) Wykonawca zapewnia transport asortymentu czystego i brudnego między pralnią Wykonawcy a obiektami Zamawiającego. 15) Koszt i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 16) Transport musi być świadczony wyłącznie środkami transportowymi przystosowanymi do tego rodzaju usług z zachowaniem wymogów sanitarnych ( podział bielizna brudna i czysta) 17) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu książkę dezynfekcji stosowanych środków transportu, w którym przewożony jest asortyment. 18) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie realizacji umowy do kontrolowani świadczonych usług pralniczych. 19) W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco dyspozycje dotyczące zakresu wykonania drobnych usług krawieckich. 20) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze czystej bielizny braków asortymentowych Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godz. dostarczyć brakującą bieliznę. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia reklamacji i załatwienia jej na swój koszt niezwłocznie. Za nienależyte wykonanie usługi uważa się taką bieliznę, która jest m.in.: niedoprana, nieodplamiona, poplamiona, pofarbowana, odbarwiona, sfilcowana, uszkodzona, podarta, niewymaglowana lub niewyprasowana. Każdorazowo na okoliczność stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sporządzony zostanie protokół. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych obejmujących w szczególności: 1) - pranie i dezynfekcja bielizny pościelowej i łazienkowej, 2) - pranie i dezynfekcja elementów ochronnych na bazie zabiegowej wykonanych z tkanin, 3) - pranie i dezynfekcja mat łazienkowych, 4) - pranie firan, zasłon, obrusów, serwet, wertikali i rolet, 5) - pranie i dezynfekcja koców, materacy, pledów, poduszek, kołder i narzut, 6) - pranie i dezynfekcja odzieży ochronnej, 7) - naprawę rzeczy po praniu, w tym odbarwianie, 8) - maglowanie, 9) - transport od i do Zamawiającego, 10) -wykonywanie drobnych napraw wyrobów oddanych do prania, 11) - rozliczeniu się z odebranej do prania bielizny i pościeli. Ogólna ilość materiałów przeznaczonych do prania w okresie od sierpień 2019 r. do sierpień 2020 r. to około 150.000 kilogramów (średnio 12.500 kg miesięcznie). Udział poszczególnych materiałów przeznaczanych do prania w ogólnej masie wynosi szacunkowo: - bielizna pościelowa i łazienkowa – 70 %, - firany, zasłony okienne, serwety, wertikale, rolety – 10 %, - koce, materace, poduszki, kołdry, narzuty – 15 %, - odzież ochronna – 5 %. Materiał brudny do prania powinien być odbierany od zamawiającego i zwracany po praniu transportem wykonawcy 3 razy w tygodniu, najpóźniej 48 godzin po odebraniu. Technologia prania winna spełniać warunki pełnej dezynfekcji chemiczno-termicznej oraz wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 739). Środki piorące musza posiadać atesty PZH oraz Instytutu Matki i Dziecka w odniesieniu do bielizny szpitalnej z uwzględnieniem działań na wirusy, bakterie, prątki gruźlicy i grzyby. Proces technologiczny dostosowany będzie do rodzaju tkaniny, nie będzie osłabiał włókna, pozostawiał plam i zabarwień oraz przyczyniał się do przedwczesnego zużycia i kurczenia się rzeczy poddawanych zabiegom pralniczym. Pralnia powinna być przystosowana i musi posiadać odpowiednie wyposażenie do prania bielizny szpitalnej, również zanieczyszczonej. Powinna posiadać barierę higieniczną, tzn. całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników tych dwóch stref.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98311000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach