Przetargi.pl
Wymiana Instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-727 Szczecin, Światowida
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914426101 , fax. 914236392
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
  Światowida 77
  71-727 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914426101, fax. 914236392
  REGON: 81040254000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rio.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowy organ nadzoru i kontroli

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana Instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w tym: 1) W budynku Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jedności 5 w Koszalinie, wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do SIWZ, w tym: a) Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne:  demontaż opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych podtynkowych, łączników instalacyjnych podtynkowych,  demontaż rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych, demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych,  wykonanie sieci rozdzielczej w układzie promieniowym w budynku (wewnętrzne linie zasilające),  wykonanie nowych rozdzielnic głównych, lokalnych i tablic zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach. Tablice należy wykonać jako podtynkowe z tworzyw sztucznych lub metalowe,  wykonanie nowej instalacji oświetleniowej ogólnej i miejscowej wraz z oprawą oświetleniową, którą należy dostarczyć, zamontować i przyłączyć do sieci w budynku,  instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, niezależne od opraw oświetlenia ogólnego, które zapewnią minimum 1 godzinę pracy po zaniku zasilania podstawowego w budynku,  wymiana instalacji gniazd wtyczkowych obejmującej gniazda zainstalowane w częściach wspólnych budynku, w tym w pomieszczeniu socjalnym, jak i w przestrzeniach poszczególnych pomieszczeń biurowych - gniazda przeznaczenia ogólnego i gniazda komputerowe w budynku,  wymiana instalacji zasilania komputerów w budynku,  wymiana instalacji ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, b) oraz następujące instalacje teletechniczne:  wymiana instalacji teleinformatycznej,  wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku biurowego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów firmowej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników Izby,  Instalacja zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej w tym: • instalacja znaków bezpieczeństwa, • systemu oddymiania grawitacyjnego uruchamianego ręcznie i automatycznie, • przeciwpożarowych klap oddymiających c) Roboty budowlane:  uzupełnienia malarskie i tynkarskie; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: a) Projekcie budowlanym(branża elektryczna) pod nazwą inwestycji „Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie” w skład którego wchodzi: opis techniczny, obliczenia techniczne 18 rysunków - Załącznik nr 1 do SIWZ. b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w Koszalinie – Załącznik nr 2 do SIWZ. c) Przedmiarze Robót w Koszalinie – Załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 września 2019 r., do godziny 9:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach