Przetargi.pl
Dostawa mieszanki paszowej dla krów mlecznych dla RGD Brody.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28,60-637 Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 64-310 Brody, Brody 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28,60-637 Poznań
  Brody 115
  64-310 Brody, woj. wielkopolskie
  REGON: 00000184400027
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www1.up.poznan.pl/rgdbrody

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki paszowej dla krów mlecznych dla RGD Brody.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mieszanki paszowej dla krów mlecznych dla RGD Brody. dostarczana pasza powinna być granulowana zawierająca 20% białka, poz. energii min 1,13JPM (8MJM).Surowce na etykiecie: Kukurydza śruta sojowa min 10% produkty energetyczne śruty zbożowe i inne surowce paszowe (brak otrąb w recepturze) zawartość witaminy E min 60 j.m. zawartość biotyny min 6mg zawartość niacyny min 150mg chelat aminokwasowy cynku min 30mg chelat aminokwasowy miedzi min 10mg chelat aminokwasowy manganu min 15 mg2) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki paszowej dla krów mlecznych do siedziby zamawiającego w ilości 105 ton w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023 roku. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji dostawy w ciągu dwóch dni od momentu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15710000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach