Przetargi.pl
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Gmina Turek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, Ogrodowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632794060 , fax. 632794066
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turek
  Ogrodowa 4
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 632794060, fax. 632794066
  REGON: 311019556
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do Urzędu Gminy Turek sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”:1) Dostawę 10 sztuk komputerów stacjonarnych;2) Dostawę 4 sztuk monitorów;3) Dostawę 10 sztuk słuchawek;4) Dostawę 5 sztuk kamer internetowych;5) Dostawę 1 sztuki SERWERA TYPU RACK;6) Dostawę 1 sztuki przełącznika sieciowego;7) Dostawę 3 sztuk przełącznika sieciowego;8) Dostawę 1 sztuki dysku sieciowego;9) Dostawę 1 sztuki bramki internetowej UTM;10) Dostawę, montaż i wpięcie do sieci energetycznej Urzędu Gminy Turek zasilacza awaryjnego UPS;11) Dostawę systemu od zarządzania infrastrukturą IT – 50 licencji; 12) Dostawę oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa;13) Dostawa oprogramowania biurowego: 10 licencji.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu sprzętu informatycznego o łącznej wartości min. 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach