Przetargi.pl
329/2022 Aminokwas L-Lizyna

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, Mielżyńskich 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  Mielżyńskich 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  REGON: 000079728
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  329/2022 Aminokwas L-Lizyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aminokwas L-Lizyna.Produkt ten będzie użyty do produkcji pasz dla zwierząt. Stawka VAT zgodnie z kategorią pożywienia dla zwierząt, która jest zaklasyfikowana do działów (kodów) nomenklatury scalonej (CN), wymieniona w załączniku nr 10 do ustawy o VAT.Zamawiający zamawia 2000 kg, w opakowaniu: 25-30 kg worek. Magazyn Wytwórni Pasz - Robczysko, ZD Pawłowice z dołączoną etykietą w języku polskim.L-Lizyna- postać proszek lub granulki- czystość min. 98 %- zawartość metioniny min. 78 %- jakość paszowa- nie zawiera PCB i dioksyn- okres trwałości 2 lata od daty produkcjiDo każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15710000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach