Przetargi.pl
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego

GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  al. Powstańców Wielkopolskich 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  REGON: 250855512
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń oraz pozyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców – budowa boiska wielofunkcyjnego”. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu w tym, wykonania podbudowy, nawierzchni, ogrodzenia, oświetlenia oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8 do SWZ.3. Lokalizacja obiektu: ul. Zębcowska w Ostrowie Wielkopolskim, dz. nr 41/5, 41/6, 41/7, 41/8 41,9, obręb 0114, jednostka ewidencyjna 301701_1.4. INNE WYMAGANIA I UWAGI.4.1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.4.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji.4.3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. W zakres przedmiotowego zadania wchodzą prace projektowe wielobranżowe. Biorąc pod uwagę faktyczny zakres prac projektowych, dzielenie zamówienia na zamówienia dotyczące poszczególnych branż jest nieuzasadnione i powodowałoby komplikacje na etapie wykonawczym, a w niektórych przypadkach uniemożliwiałyby wykonanie przedmiotowego zadania. Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe wielobranżowe, które wzajemnie się uzupełniają i warunkują. Tym samym z inżynierskiego punktu widzenia nie jest możliwy podział zamówienia na osobne branże tak, aby nie powodować komplikacji. Przedmiot zamówienia może być wykonany w całości przez MŚP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach