Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C – część praktyczna , kat. C+E – część praktyczna

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PLESZEWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Aleje Wojska Polskiego 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 62 7428975
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PLESZEWIE
  Aleje Wojska Polskiego 4
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. +48 62 7428975
  REGON: 250697480
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz-pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C – część praktyczna , kat. C+E – część praktyczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu części praktycznej kursu prawa jazdy kat. C dla grupy liczącej maksymalnie do 58 osób, uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie: technik transportu drogowego realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. C w zakresie części praktycznej – tj. nauki jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w liczbie 30 godz. na osobę zgodnie z programem i właściwymi przepisami prawa obowiązującego, tj.:1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.)2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz.U. z 2018r. poz. 1885)3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz. 1206 ze zm.)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział III SWZPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu części praktycznej kursu prawa jazdy kat. C+ E dla grupy liczącej maksymalnie do 32 osób, uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie: technik transportu drogowego realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. C+ E w zakresie części praktycznej – tj. nauki jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w liczbie 25 godz. na osobę zgodnie z programem i właściwymi przepisami prawa obowiązującego, tj.:1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.)2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz.U. z 2018r. poz. 1885)3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz. 1206 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca złoży do oferty:a) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada zdolność zapewniającą prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZb) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, lub aktualny wydruk CEIDG, w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawca złoży do oferty:a) Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do „Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców”, w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałemb) Odpis, wydruk wpisu do „Rejestru Instytucji Szkoleniowych” potwierdzającego aktywność funkcjonowania firmy w roku 20233. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ4. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia:a) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 pojazdami do nauki jazdy dla kat. C oraz co najmniej 1 pojazdem do nauki jazdy dla kat. C+E , spełniającymi wymogi wyposażenia i warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ oraz dołączy wykaz pojazdów, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZb) Wykonawca dysponuje placem manewrowym przystosowanym do nauki jazdy pojazdami dla kat. C, oraz kat. C+E spełniającym niezbędne wymagania co do zakresu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz. 1885). Plac musi być zlokalizowany na terenie miasta: Pleszew lub w miejscu oddalonym do 25 km od siedziby ZamawiającegoOcena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie potwierdzające dysponowanie placem manewrowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZc) Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w liczbie odpowiednio: co najmniej 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. C oraz co najmniej 2 osoby z aktualnymi uprawnieniami instruktora nauki jazdy kat. C+E i każda z tych osób musi posiadać odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu kursów we wskazanym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia dołączony do oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.d) w zakresie doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał grupowe usługi kursowe na potrzeby placówek oświatowych lub szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotu zamówienia dla grup liczących min. 20 osób, w liczbie: dla Zadania nr 1 = minimum 2 kursy w zakresie prawa jazdy kat. C , dla Zadania nr 2 = minimum 1 kurs w zakresie prawa jazdy kat. C+E Wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem (referencje, rekomendacje) iż wykonane usługi zostały wykonane w sposób należyty.Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dołączony do oferty wykaz zrealizowanych usług kursowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie – referencje, rekomendacje.Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu jest zawarty w rozdziale V SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach