Przetargi.pl
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno dla poszczególnych Rejonów na terenie działania GDDKiA Oddział w Opolu w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno dla poszczególnych Rejonów na terenie działania GDDKiA Oddział w Opolu w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje : -Dostarczenie i załadunek mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w ilości 406,5 ton. - Transport mieszanki do poszczególnych Rejonów (Obwodów Drogowych) na terenie działania GDDKiA Oddział w Opolu, zgodnie z załączonym harmonogramem w ilości 406,5 ton -Rozładunek masy mineralno - asfaltowej - ręcznie lub z mechanicznie z ułożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ( magazyny) w ilości 406,5 ton. Inne istotne elementy zamówienia: - Mieszanka mineralno - asfaltowa winna być umieszczona w szczelnych pojemnikach lub zgrzewanych workach plastikowych o wadze nie przekraczającej 25-30 kg. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i terminów dostaw w zależności od interwencyjnych potrzeb poszczególnych Rejonów. - Harmonogram dostaw dla poszczególnych Rejonów (Obwodów Drogowych) podany jest w Tomie III SIWZ -załącznik Nr 1, - Faktury będą wystawiane za rzeczywistą dostarczoną mieszankę mineralno - asfaltową do poszczególnych Rejonów, z zaznaczeniem odpowiedniego Rejonu jako odbiorcy dostawy i płatnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_opole/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach