Przetargi.pl
Zakup masy mineralno - asfaltowej ( wraz z transportem ) stosowanej na zimno do remontu nawierzchni drogowych w ilości 100 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44-14-069 (70) , fax. 77 44-14-071
 • Data zamieszczenia: 2014-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44-14-069 (70), fax. 77 44-14-071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup masy mineralno - asfaltowej ( wraz z transportem ) stosowanej na zimno do remontu nawierzchni drogowych w ilości 100 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Zakup masy mineralno - asfaltowej (wraz z transportem) stosowanej na zimno do remontu nawierzchni drogowych - w ilości 100 ton - z przeznaczeniem na remonty interwencyjne nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. Miejsce dostaw - Obwody Drogowe w Kotorzu Małym, Chrząstowicach i Dąbrowie. Sposób wbudowania mieszanki - ręczny (siłami własnymi przez pracowników obwodów drogowych). Mieszanka mineralno - asfaltowa winna spełniać warunki techniczne IBDiM i być pakowana w workach foliowych jednakowych porcjach po 25 kg. Mieszanka nie może mieć terminu przydatności do stosowania krótszego niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru danej partii. Mieszanka musi posiadać dobrą urabialność pozwalającą na wbudowanie jej w temperaturach od - 20?C do + 40?C
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach