Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego. Nr sprawy 3/ZP/2012

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-210 Biała, ul. Moniuszki 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4387033, 4388574 , fax. 077 4388561
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Moniuszki 8 8
  48-210 Biała, woj. opolskie
  tel. 077 4387033, 4388574, fax. 077 4388561
  REGON: 53057174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbiala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego. Nr sprawy 3/ZP/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego do Działu farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ. Ilość pozycji: 174, ilość pakietów - 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbiala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach