Przetargi.pl
Udzielenia Gminie Popielów kredytu w kwocie 310 000,- złotych na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. /Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach/

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Opolska 13 13
  46-090 Popielów, woj. opolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenia Gminie Popielów kredytu w kwocie 310 000,- złotych na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. /Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 310 000,00 - złotych na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. /Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach/: Zadanie zostało ujęte w planie wydatków majątkowych na 2012 rok stanowiącym załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/90/2011Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (z późn. zmianami) - ostatnia zmiana Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Popielów z 25 października 2012 roku Na przedmiotowe zadania Gmina Popielów zabezpieczyła w swoim budżecie w 2012 roku następujące środki: Łączna wartość planowanych zadań do poniesienia w 2012 roku: 465 500,00zł Źródła finansowania: środki własne z budżetu: 365 500,00 zł w tym: planowany kredyt na dofinansowanie wkładu własnego: 310 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - umowa nr 2012/0171/0906/SubA/DIS/T z 04.10.2012 100 000,00 zł Kredyt stanowić będzie refundację poniesionych przez Gminę Popielów wydatków Uruchomienie kredytu w transzach: I transza w wysokości - 310 000,00 zł do 30.12.2012 Uruchomienie środków kredytu nastąpi na konto gminy na podstawie przedłożonego wniosku o uruchomienie transzy na konto gminy: 74 8895 0006 2000 0005 1044 0003
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.popielow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach