Przetargi.pl
"Dostawa mięsa i wędlin dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią"

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią , os. Łokietka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(52)3854690
 • Data zamieszczenia: 2020-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią
  os. Łokietka 15
  89-100 Nakło nad Notecią , woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(52)3854690
  REGON: 36817627700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp4.gmina-naklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa mięsa i wędlin dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 na Osiedlu Łokietka 15 w Nakle nad Notecią. Częstotliwość dostawy towarów odbywać się będzie w zależności od potrzeb. Zamawiający informuje, że podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupu co do ilości (mniejszych ilości) ze względu na aktualne potrzeby. Dostawa towarów następować będzie transportem własnym Wykonawcy bezpłatnie do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia dostarczyć towar Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii do przewozu surowców i produktów spożywczych pochodzenia mięsnego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewyidencji i informacji o działalności gospodarczej są składane przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Dotyczy to również wspólników w spółce cywilnej. Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej– składa dokument l ub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach