Przetargi.pl
Dostawa mięsa (część 1 ) do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-674 Bydgoszcz, Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 280 009, , fax. 523 280 024
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  Gdańska 173-175
  85-674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 280 009, , fax. 523 280 024
  REGON: 90072920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa (część 1 ) do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ćwierci wołowych i serc wołowych (CPV 15111000-9) do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, w następujących ilościach: ćwierć tusze wołowe w ilości 9.500 kg , serca wołowe w ilości 400 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie identyfikacyjnego numeru weterynaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. z 2008 Nr 193 Poz.1193).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.3. Oświadczenie o identyfikacyjnym numerze weterynaryjnym, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 b pkt. 1 (wykaz do wypełnienia w zał. 2). 6.4. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 849, 1590, 2294), pod warunkiem, że są one aktualne oraz wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu (np. adres internetowy). Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanego przez wykonawcę i pobranego samodzielnie przez zamawiającego dokumentu. 6.6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1.SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.4. SIWZ stosuje się. 7.1. Do oferty, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ, każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4.1 i 4.2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie wykazuje brak podstaw wykluczenia. 7.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: http://www.myslecinek.pl/przetargi/ogloszenia informacji z sesji otwarcia ofert dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach