Przetargi.pl
Zakup myjni endoskopowej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu”

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 545 587 , fax. 523 574 667
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 545 587, fax. 523 574 667
  REGON: 92358780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup myjni endoskopowej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa myjni endoskopowej do mycia i dezynfekcji minimum dwóch endoskopów elastycznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu; 2. Montaż, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji urządzenia oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów technicznych urządzenia oraz warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Warunki konieczne serwisu gwarancyjnego zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Oferty należy składać na całość zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 900,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Nr rachunku: 23 1020 1462 0000 7802 0358 8738 w tytule przelewu wpisać tylko identyfikator przetargu „M-10/2020” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 2 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w gwarancji/poręczeniu winni być wpisani wszyscy Wykonawcy). 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę, która odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. polega na dostawie aparatury medycznej o wartości min. 140 tys. zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach