Przetargi.pl
Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów

Gmina Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. A. Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 886 202, , fax. 542 886 200
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipno
  ul. A. Mickiewicza 29
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 886 202, , fax. 542 886 200
  REGON: 91086655400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglipno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów, działka nr działkach nr 181/12, 181/13, 181/11, 186/1 obręb Złotopole, Gmina Lipno (0408062), powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. 2. Zakres rzeczowy realizacji robót obejmuje: 1) Budowę pomieszczenia sanitarno-higienicznego wraz z pomieszczeniem dozoru; 2) Budowę wiaty prostokątnej o pow. 205,00 m2; 3) Budowę dwóch wiat sześciokątnych o pow. 109,70 m2; 4) Odtworzeniu utwardzonych nawierzchni terenu o powierzchni 1 587 m2; 5) Ogrodzenie terenu z zamontowaniem furtek i bram wjazdowych; 6) Budowa zatoki postojowej na 11 miejsc postojowych przy jezdni drogi gminnej; 7) Wykonanie dojść i terenów utwardzonych w rejonie projektowanego parkingu; 8) Nasadzenie zieleni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213140-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy, 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach