Przetargi.pl
Stała konserwacja z naprawą pewnych elementów Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 519 w m. Maksymilianowo

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stała konserwacja z naprawą pewnych elementów Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 519 w m. Maksymilianowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. W ramach zakresu robót konserwacyjnych w 2020r. oraz 2021r. należy wykonać: • sprawdzenie stanu ukompletowania torów i rozjazdów; • przeglądy bieżące budowli związanych z torem (kozły, sygnały, wskaźniki, znaki, słupki hektometrowe, przepusty); • dokręcanie luźnych śrub i wkrętów (torów i rozjazdów); • utrzymywania czystości i porządku na międzytorzach oraz przejazdach kolejowych; • utrzymania w należytym stanie skarp i korpusów nasypów (w otoczeniu wlotów i wylotów przepustów) oraz drożności przepustów; • utrzymania w należytym stanie znaków , wskaźników kolejowych, kozłów oporowych, trójkątów widzialności oraz słupków hektometrowych; • utrzymanie w należytym stanie (wycinanie krzewów i gałęzi) skrajni taboru; • oczyszczenie i posmarowanie nowym smarem płyt ślizgowych, w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych, rozjazdów zwyczajnych; • czyszczenie kanałów urządzeń nastawczych, żłobków (na przejazdach, w krzyżownicach i kierownicach) oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami; • chemiczne usuwanie roślinności, chwastów (z torowiska i rozjazdów) na szerokości Skrajni budowli mieszanką środków chwastobójczych, odpowiadającym właściwościom środka typu Roundup Energy 450SL oraz Chwastox Turbo; • usuwanie zanieczyszczeń z koryta i brzegów bocznych rowów zapewniających swobodny przepływ wody, na odległość 5 m (od wlotów i wylotów przepustu); • smarowanie śrub stopowych na terenie kompleksu wojskowego: 3. W ramach zakresu robót naprawczych należy wykonać W okresie trwania umowy w roku 2020: • wymienić zużyte podkłady drewniane; • wymienić zużyty podkład podzłączowy; • wymienić zużyte podrozjezdnice; W okresie trwania umowy w roku 2021: • wymienić zużyte podkłady drewniane; • wymienić zużyty podkład podzłączowy; • uzupełnić podsypkę tłuczniową; • wymienić belkę kozła oporowego;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach