Przetargi.pl
Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych wraz z montażem i ustawieniem na III p. budynku przy Al. Monte Cassino 2 w Koszalinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-412 Koszalin, Al. Monte Cassino
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3160300 , fax. 94 3160328
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
  Al. Monte Cassino 2
  75-412 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3160300, fax. 94 3160328
  REGON: 38018290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mopr.koszalin.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych wraz z montażem i ustawieniem na III p. budynku przy Al. Monte Cassino 2 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pomieszczeń biurowych wraz z montażem i ustawieniem na III p. budynku przy Al. Monte Cassino 2 w Koszalinie. Termin na realizację zamówienia – maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga,: a) aby wszystkie meble były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, b) aby wszystkie meble spełniały wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, c) aby wszystkie meble były dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Meble zostaną dostarczone w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych. Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego muszą być przez Wykonawcę: a) wniesione i ułożone we wskazanym pomieszczeniu, b) zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Wykonawca na wszystkie dostarczone meble udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru produktów. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych mebli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia zawarty jest w pkt 3 Rozdziału III SIWZ. Uwaga: Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach