Przetargi.pl
Budowa chodnika i dróg z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Sławno

Gmina Sławno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 106 229 , fax. 598 107 526
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławno
  M. C. Skłodowskiej 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 598 106 229, fax. 598 107 526
  REGON: 77097990900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.slawno.ibip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika i dróg z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Sławno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: 1) Część I – „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 226, 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”: a) Zadanie I – „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno”, b) Zadanie II – „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”, 2) Część II – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo wraz z oświetleniem, gmina Sławno”, a) Zadanie I – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo”, b) Zadanie II – „Budowa oświetlenia przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, c) Zadanie III – „Budowa przyłącza kablowego do projektowanego oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze: 1) Część I Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno”, 2) Część I Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”, - Projekt Stałej Organizacji Ruchu „Oznakowanie dróg na działkach 81 i 113 w Kwasowie” 3) Część II Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno”, 4) Część II Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 229 w m. Kwasowo obr. Kwasowo gm. Sławno” 5) Część II Zadanie III: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu remontem istniejących zbiorników wodnych, zagospodarowaniem zieleni przy pałacu oraz świetlicy wiejskiej w Kwasowie” z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część I: a) Zadanie I – Przebudowę odcinka drogi o dł. ok. 170 m, obejmującą: - wymianę konstrukcji nawierzchni z płytek betonowych (trylinki) na kostkę betonową (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej, - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), - montaż ławek i koszy na odpady. b) Zadanie II – Przebudowę odcinków dróg o dł. ok. 135 m, obejmującą: - budowę konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej starobrukowej szarej (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę parkingów i zjazdów z kostki betonowej starobrukowej grafitowej, - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), - montaż ławek i koszy na odpady. c) UWAGA! Zamówienie nie obejmuje sadzenia drzew. d) UWAGA! Dopuszcza się realizację robót budowalnych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! Objęte zamówienie kosze na śmieci spełnią następujące wymagania: wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,9-2,0 mm, pojemność 50 litrów, przykryte od góry daszkiem zamykanym kluczem imbusowym, wyposażone w popielnice, na słupkach metalowych (do zabetonowania w ziemi) malowane proszkowo – w kolorze RAL 7016 lub czarnym. f) UWAGA! Objęte zamówienie ławki spełnią następujące wymagania: konstrukcja wykonana z rur lub profili stalowych malowanych proszkowo – w kolorze RAL 7016 lub czarnym, oparcie i siedzisko z desek iglastych impregnowanych malowanych lakierobejcą, długość ławki 180 cm. 2) Część II: a) Zadanie I – Budowę chodnika o dł. ok. 584 m, obejmującą: - budowę chodnika z kostki betonowej, - budowę zjazdów z kostki betonowej, - budowę zatoki autobusowej z kostki betonowej, - budowę odwodnienia (przepustu i korytek ściekowych), - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), b) Zadanie II – Budowę oświetlenia obejmującą 16 lamp ulicznych na słupach o wysokości 5 metrów wraz z linią kablową c) Zadanie III – Budowę przyłącza kablowego o długości ok. 90 m od istniejącego złącza kablowego do projektowanej linii oświetleniowej, której budowa objęta jest zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. d) UWAGA! (Dotyczy wszystkich zadań) Dopuszcza się realizację robót budowalnych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! (Dotyczy zadania II) Zamówienie nie obejmuje budowy lampy L3 f) UWAGA! (Dotyczy zadania III) Zamówienie obejmuje tylko wykonanie przyłącza od złącza przy świetlicy do linii kablowej objętej zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekty budowlano – wykonawcze, 2) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 5. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu. 6. Prowadzenie robót na budowie: 1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 7. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych. 8. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 9. Inne informacje: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Część I – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 2) Część II – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem „Budowa dróg i chodnika w Kwasowie – Część I i/lub Część II”. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach