Przetargi.pl
Badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników wojska i żołnierzy zawodowych

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa-16 WOG Drawsko Pomorskie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników wojska i żołnierzy zawodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników wojska i żołnierzy zawodowych. Badania obejmują: 1) profilaktyczne badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne; 2) badania laboratoryjne, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne; 3) badania sanitarno-epidemiologiczne; 4) badania lekarskie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców; 5) badania lekarskie pracowników ochrony; 6) prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu eliminację skutków zdrowotnych występujących zagrożeń. 7) na podstawie przeprowadzonych badań, wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich. Odległość gabinetów, w których będzie Wykonawca realizował przedmiot zamówienia nie może być większa niż 100 km w linii drogowej od siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w : - załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, - załączniku nr 6 do SIWZ – formularz cenowy - wykaz poszczególnych badań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r. , poz. 2190 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną