Przetargi.pl
Dostawa mebli do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6399250 , fax. (12)6399259
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
  ul. Zarzecze 106
  30-134 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6399250, fax. (12)6399259
  REGON: 35013258400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli dla KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: Zadanie A – dostawa krzeseł, sof i stolików; Zadanie B – dostawa mebli z płyty laminowanej; Zadanie C – dostawa mebli metalowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A – 2C do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ, b) być nowy (nie używany) i zgodny z obowiązującymi normami, Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 2A – 2C do SIWZ stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ. Kody CPV: 39 13 00 00 – 2 meble biurowe 39 14 10 00 – 2 meble kuchenne 39 12 10 00 – 6 biurka i stoły 39 14 11 00 – 3 regały 39 11 20 00 – 0 krzesła 39 51 61 00-3 meble tapicerowane Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach