Przetargi.pl
„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu”

Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Wojniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Szkolna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 790 019 , fax. 146 790 100
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Wojniczu
  Szkolna 10
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  tel. 146 790 019, fax. 146 790 100
  REGON: 71846000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://jkanty.wixsite.com/spwojnicz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu wraz z zapewnieniem gwarancji, realizowana w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy wykaz urządzeń komputerowych , drukujących, multimedialnych oraz akcesoriów komputerowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określa Zał. nr 4 do SIWZ. 3. Dostawa sprzętu odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy z uwzględnienie wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, odpowiednim zabezpieczeniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia i montażem sprzętu. 4. Zamawiający wymaga aby stanowiące przedmiot zamówienia wszystkie sprzęty były fabrycznie nowe (np. nie powystawowe), sprawne, zdatne do użytku. Zamawiający wymaga aby system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany i nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Ponad to Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certyficate of Authenticity) stosowane przez producenta sprzętu lub zawierać inną formę uwiarygodnienia oryginalności przez producenta oprogramowania w zależności od stosowanej wersji. Sprzęt i oprogramowanie muszą spełniać określone w zał. Nr 4 do SIWZ minimalne wymagania funkcjonalne oraz być wolne od wad fizycznych i prawnych. 5. Zamawiający wymaga aby wszystkie sprzęty lub elementy składowe (jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego ) posiadały deklarację zgodności CE. 6. Miejscem dostawy i montażu jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach